top of page

Kallelse till Mälarhöjdens IK Årsmöte

Föredragningslista

 1. Årsmötet öppnas

 2. Fastställande av röstlängd vid årsmötet

 3. Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt

 4. Fastställande av föredragningslistan

 5. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

 6. Val av protokolljusterare och rösträknare

 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. ( utdelas vid årsmötet )

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

 12. Val av

a/ föreningens ordförande för ett år

b/ föreningens sekreterare för två år

c/ en styrelserepresentant för varje sektion för ett år

d/ en revisor och en revisorssuppleant för ett år

e/ tre ledamöter i valberedningen för ett år, varav en som ordförande

f/ beslut om val av ombud till SDF –möte

13 Beslut om organisationsstruktur för MIK:

– ombildning av nuvarande förening till Alliansföreningen Mälarhöjdens IK och att nuvarande sektioner får status av idrottsföreningar som tillsammans bildar Alliansföreningen Mälarhöjdens IK,

– antagande av stadgar för Alliansföreningen,

– antagande av normalstadgar för idrottsföreningar inom Alliansföreningen,

– antagande av ombildningsdokument

 14 Årsmötet avslutas

 Skärholmen den 25 februari 2014

enligt uppdrag

Stig Lindkvist

Sekreterare

Årsmöteshandlingar enligt föreningsstadgan § 15  3;e st finns tillgängliga hos sekreteraren i bostaden på Ålgrytevägen 252.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page